a MIND Brain - Gut Center
telemedicina szolgáltatásának igénybevételéhez

melyet 
MIND Klinika Kft.
székhelye: 1022 Budapest, Ribáry utca 5., cégjegyzékszáma: 01-09-327723
adószáma: 12152063-2-41
mint egészségügyi szolgáltató
(a továbbiakban: Szolgáltató)

fogadott el és tesz közzé, a Szolgáltató által biztosított telemedicina egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevő betegekkel létesülő egészségügyi tanácsadási szerződés létrejöttének és lényeges szerződési feltételeinek előzetes meghatározása érdekében /jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: „ÁSZF”/.

1.   Szakterületek, telemedicina

1.1.          A Szolgáltató - általa szerződtetett szakorvosok közreműködésével - az alábbi szakterületeken nyújt telemedicina szolgáltatást:

·     Fejfájás

·     Immunológia

·     Memória

·     Parkinson és tremor

·     Anyagcsere

·     Hipertónia

·     Stroke

·     Onkológia

·     Motilitás

·     Hangulatzavarok

1.2.          A telemedicina szolgáltatás lényege, hogy a szakorvos a beteggel való személyes (fizikai) találkozás nélkül, online eszközök alkalmazásával nyújt orvosi szaktanácsadást a beteg részére.

Telemedicina keretében többek között, az alábbi tevékenységek végezhetők táv-monitoring és egyéb infokommunikációs technológiák segítségével:

a)   a beteg egészségi állapotának szakmai megítélése,

b)   a betegség kockázatának felderítése,

c)   konkrét betegség(ek) meghatározása,

d)   a beteg állapotának pontosabb megítéléséhez szükséges vizsgálatok elrendelése, gyógykezelés elindítása, gyógyszer-rendelés, terápia,

e)   távkonzultáció,

f)    a beteg állapotának követése és a diagnózis felállítása távmonitoring eszközökkel a információk alapján,

g)   betegirányítás,

h)   kontroll, utógondozás,

i)    távkonzílium szervezése,

j)    beutaló kiállítása,

k)   tanácsadás, pszichoterápia.

/fenti tevékenységek az ÁSZF-ben a továbbiakban együtt: “szolgáltatás”/.

2.   A szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szerződéses létrejötte

A szolgáltatás igénybevételéhez és egyben a Szolgáltató és a szolgáltatást igénylő beteg /a továbbiakban: „beteg”/ közötti szerződéses kapcsolat létrejöttéhez:

·     az alábbiak szerinti regisztráció,

·     a regisztráció során a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató elfogadása,

·     és a szolgáltatás díjának előzetes megfizetése

szükséges.

2.1.  A regisztráció folyamata:

A Beteg a konzultacio.mind.hu web-oldalon tud regisztrálni, melynek során a sikeres regisztrációhoz az alábbiak szükségesek: 

a)   a beteg első alkalommal történő jelentkezése során az „Időpontfoglalás kezdése” menüpontra kattintással tudja kiválasztani az ÁSZF 1.1. pontjában felsorolt szakterületek közül azt, amellyel kapcsolatosan konzultálni kíván a szakorvossal 

     („1. Szakambulanciáink” menüpont);

(amennyiben a beteg már korábban regisztrált, és konzultált a kiválasztott szakorvossal, újabb jelentkezése során a „Forduljon közvetlenül orvosához” menüpontra kattintással tud új időpont-foglalást igényelni a szakorvoshoz).

b)   a szakterület kiválasztását követően, a beteg:

l)  az „Orvos választás„        (2. menüpont)

m)   a „Konzultáció típusa”   (3. menüpont)

n) a „Rendelés típusa”          (4. menüpont)

szerinti lehetőségek alapján tud orvost, konzultáció-típust és rendelés-típust választani;

c)   a beteg az „Időpont kiválasztása” 5. menüpontban tud a számára megfelelő időpontot megjelölni a menüpont által felkínált (a beteg által választott szakorvoshoz rendelt) lehetséges időpontok közül (egyidejűleg legfeljebb 4 db. időpont választható);

d)   6. menüpont: „Foglalási és betegadatok”:

a menüpont kitöltésével a beteg a személyes adatait, valamint telefonos és e-mail elérhetőségét adja meg.

/amennyiben a beteg a szolgáltatásról nem saját névre kér számlát kiállítani, „A számlázási adatok eltérőek” alpontban adhatja meg a szolgáltatásról készülő számlához szükséges adatokat/;

e)   a fentiek kitöltését követően, a beteg az „Összefoglalás” (7.) menüpontban tudja ellenőrizni az általa választott és a Szolgáltató honlapja által visszaigazolt: konzultáció-típust, orvost, időpontot (naptári nap és óra), valamint a szolgáltatás díját. 

f)     az a)-e) lépéseket követően ahhoz, hogy az időpont-foglalás sikeresen megtörténjen, és a Szolgáltató - beteg közötti szerződéses kapcsolat létrejöjjön az alábbi 3 feltétel együttes teljesítése szükséges: 

§ a betegnek el kell fogadnia az ÁSZF-et (melyhez meg kell nyitnia az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” ablakot, melyben a jelen ÁSZF teljes szövege elolvasható), és „X”-el kell jelölnie az ÁSZ elfogadását,

§ a betegnek el kell fogadnia az Adatkezelési Tájékoztatót (melyhez meg kell nyitnia az „Elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót” ablakot, melyben a Tájékoztató teljes szövege elolvasható), és „X”-el kell jelölnie a Tájékoztató elfogadását,

§ át kell utalnia a Szolgáltató részére az „Összefoglalás” (7.) menüpontban szereplő szolgáltatási díjat, melyet a menüpont által felkínált fizetési felületen tud a beteg teljesíteni.

FONTOS: a fenti 3 feltétel bármelyike teljesítésének hiányában a regisztráció / időpontfoglalás sikertelen, és nem jön létre szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a beteg között.

3.   A szolgáltatás teljesítése, a felek jogai, kötelezettségei

3.1.          Sikeres regisztráció esetén, a beteg vissza-igazoló e-mailt és számlát kap a Szolgáltatótól az általa megadott elektronikus levelezési címre.

Amennyiben a választott időponttal kapcsolatosan egyeztetés szükséges, vagy egyéb okból az indokolt, a Szolgáltató koordinátora a beteg által megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot a beteggel a szükséges egyeztetés érdekében. 

3.2.          A szolgáltatás hatékonysága érdekében sor kerülhet arra, hogy a Szolgáltató kórelőzményi adatokat kér a betegtől, melyet a beteg a Szolgáltató által biztosított kérdőív („űrlap”) kitöltésével, és korábbi leletei, egyéb egészségügyi dokumentációi csatolásával tud elektronikus úton megküldeni a Szolgáltatónak, melyet a Szolgáltató a beteg által kiválasztott orvos rendelkezésére bocsát az anamnézis felvételéhez.

3.3.          Az orvos - beteg online konzultációra a beteggel egyeztetett időpontban, átlagosan 30 (harminc) perc időtartamban kerül sor. 

A beteg által fizetett szolgáltatás díja az alábbiakat magába foglalja:

-  a kiválasztott szakorvos felkészülését a beteg által rendelkezésre bocsátott előzményi adatokból,

-  az egyeztetett időpontban a beteggel folytatott 30 perces szakorvosi online konzultációt,

-   jogszabály által meghatározott esetben a szükséges adatoknak, ambuláns lapnak, egyéb egészségügyi dokumentációnak az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) történő feltöltését, valamint a beteg részére e-mail útján történő megküldését.

3.4.          Amennyiben a beteg – orvos kapcsolat további szakmai konzultációt indokol vagy arra a beteg tart igényt, a beteg - saját belátása szerint - újabb időpontot igényelhet a Szolgáltatótól a 2.1. pont szerinti regisztrációs felületen (lsd. „Forduljon közvetlenül orvosához” menüpont) a lehetséges időpont megjelölésével és a szolgáltatás díjának megfizetésével.

3.5.          Egyeztetett konzultációs időpont módosítása:

a Szolgáltató a beteg számára visszaigazolt konzultációs időpont /a továbbiakban: „időpont”/ előtt 96 órával, majd 24 órával, végül 2 órával  korábban emlékeztető e-mail küld a beteg részére.

A beteg a következők szerint jogosult az időpont módosítására vagy lemondására:

a)     amennyiben a beteg - az időponthoz képest - legalább 72 órával előre mondja le a konzultációt és másik időpontot igényel: a Szolgáltató koordinátora egyeztet a beteggel (és szükség szerint az orvossal) az új időpont kiválasztása és rögzítése érdekében, s ez esetben a beteg által megfizetett díj a módosított konzultációs időpontra vonatkozik;

b)     amennyiben a beteg - az időponthoz képest - legalább 72 órával előre mondja le a konzultációt és nem igényel másikat: a Szolgáltató mínuszos számlát állít ki a beteg által már megfizetett díjról, s azt 7 napon belül visszautalja a beteg bankszámlájára; 

c)     ha a beteg lemondása - az időponthoz képest - 72 órán belüli, a Szolgáltató törli a konzultációt, s a beteg által már fizetett díjat kötbér címén jogosult megtartani.

Fenti b) és c) pontok szerinti esetekben - ha a beteg ettől kifejezetten eltérően nem nyilatkozik /pld. későbbi konzultációs igényre tekintettel/ - a Szolgáltató késedelem nélkül törli a beteg adatait a számlázási adatok kivételével. 

3.6. A szolgáltatás teljesítésének további feltételei:

a Szolgáltató a fentieken túlmenően az alábbiakat vállalja a szolgáltatással kapcsolatosan:

-    mind a Szolgáltató, mind a „Orvos választás„ menüpontban nevezett szakorvosok /a továbbiakban: „orvosok”/ rendelkeznek minden olyan szükséges engedéllyel, mely feljogosítja őket a szolgáltatás nyújtására;

-    mind a Szolgáltató, mind az orvosok rendelkeznek a szolgáltatás nyújtásához szükséges számítástechnikai feltételekkel és internet-kapcsolattal;

-    mind a Szolgáltató, mind az orvosok rendelkeznek a szolgáltatás nyújtásához szükséges – a jogszabályok által előírt – szakmai felelősségbiztosítással;

-    a Szolgáltató folyamatosan működteti a konzultacio.mind.hu web-oldalt, valamint telefonos egyeztetési lehetőséget biztosít a betegek részére az időpontokkal és bármely más, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatosan, a fenti weboldalon megadott elérhetőségeken, az ott megjelölt nyitvatartási időben;

3.7. A beteg jogaira, kötelezettségeire vonatkozó további rendelkezések:

-    a beteg maga köteles arról gondoskodni, hogy a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban a beteg számára rendelkezésre álljon minden olyan, az online konzultációhoz szükséges technikai feltétel – így különösen: folyamatos internet-kapcsolat, kamerával és mikrofonnal ellátott mobil- vagy számítás-technikai eszköz – amely biztosítja a konzultáció zavartalan megtartását;

-    a beteg tartozik felelősséggel azét, hogy a konzultáció során rajta kívül (a beteg előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül) más személy ne vegyen részt /a konzultációs személyes, kifejezetten a beteg részére biztosított/;

-    a beteg tartozik felelősséggel az általa megadott személyes- és egészségügyi adatok valódiságáért;

-    a beteg tudomásul veszi, hogy az orvos a beteg által rendelkezésre bocsátott kórelőzményi adatok és egészségügyi dokumentációk, valamint a beteg által a konzultáció során ismertetett egyéb információk alapján tud anamnézist felállítani, melyek pontos és teljes körű rendelkezésre bocsátásával a beteg a szakszerű tanácsadást, helyes diagnózis felállítását tudja elősegíteni;

-    amennyiben a beteg személyes- és / vagy egészségügyi adataiban, esetleg általa megadott telefon- és/vagy e-mail elérhetőségekben változás következik be, a beteg felelőssége, hogy azt mielőbb megossza a Szolgáltatóval, amennyiben az szükséges a konzultáció vagy további konzultációk sikeres megtartása érdekében

-    a beteget megilletik mindazon jogok, melyeket a hatályos magyar jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan:

o  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.

o  a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

o  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Tv.

4.   Egyéb szerződéses feltételek

 4.1.          A jelen ÁSZF a Szolgáltató általi közzététellel lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A közzététel a konzultacio.mind.hu web-oldalon történik. 

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevő betegre. 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

A Szolgáltató legalább 15 nappal előre köteles a beteget tájékoztatni az ÁSZF módosulásáról, az ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének a beteg részére elektronikus levélben történő megküldésével, valamint - az új betegek időbeni tájékoztatása érdekében – a fenti weboldalon történő elhelyezésével, feltüntetve annak hatályba lépési időpontját.

Ha a módosított ÁSZF hatálybalépését követően a beteg igénybe veszi a szolgáltatást, azzal a módosított rendelkezéseket a Szolgáltató elfogadottnak tekinti.  

4.2.          A szolgáltatásra a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott, de a szolgáltatással egyébként összefüggő kérdésekben a 2013. évi V. tv., valamint az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó magyar jogszabályi- és hatósági előírások, továbbá a kapcsolódó orvos-szakmai szabályok az irányadóak.

Budapest, 2020. szeptember 15.

MIND Klinika Kft.