a MIND Klinika Kft. által biztosított telemedicina egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő betegek személyes adatainak kezeléséről

A MIND Klinika Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Ribáry utca 5., cégjegyzékszáma: 01-09-327723, e-mail címe: info@mind.hu) mint egészségügyi szolgáltató /a továbbiakban: „Társaság”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (telemedicina szolgáltatás nyújtása) során a Társaság által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1. Bevezető rendelkezések: a Társaság szerződtetett szakorvosok közreműködésé-vel, a Társaság által készített Általános Szerződési Feltételekben /a továbbiakban: „ÁSZF”/ meghatározottak szerint, tele-medicina szolgáltatást nyújt a szolgáltatás-hoz regisztráló betegek részére, melynek lényege, hogy a beteg a szakorvossal való személyes (fizikai) találkozás nélkül, online eszközök alkalmazásával részesül orvosi szaktanácsadásban /a továbbiakban: „szolgáltatás”/.

A szolgáltatás igénybevételéhez és egyben a Társaság és a szolgáltatást igénylő beteg /a továbbiakban: „Érintett”/ közötti szerződé-ses kapcsolat létrejöttéhez az ÁSZF szerinti regisztráció, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, és a szolgáltatás díjának előzetes megfizetése szükséges.

Az Érintett a Társaság által működtetett konzultacio.mind.hu web-oldalon tud regisztrálni.

2. A kezelt adatok köre:

2.1. Az Érintett személyes adatai:

a sikeres regisztrációhoz az Érintett az alábbi adatokat adja meg:

-  neve; születési helye, ideje; 

-  TAJ száma;

-  E-mail címe, telefonszáma;

-  lakcíme;

-  amennyiben az Érintett nem saját nevére kéri a számlát, a számlázási adatokhoz: a számla címzettjének neve, számlázási címe (cég esetében: adószáma is).

2.2. Az Érintett egészségügyi adatai:

A szolgáltatás hatékonysága érdekében a Társaság egészségügyi (kórelőzményi) adatokat kérhet az Érintettől, mely adatokat az Érintett a Szolgáltató által biztosított kérdőív („űrlap”) kitöltésével, és korábbi leletei, egyéb egészségügyi dokumentációi csatolásával tud elektronikus úton megküldeni a Szolgáltató fenti e-mail címére.

Az „egészségügyi adat fogalma /a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet („GDPR”) 4. cikk 15. pontja szerint/: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ide-értve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Az „egészségügyi dokumentáció” fogalma (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 3.§ p. pontja szerint): az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személy-azonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően (a kötelezően felveendő adatokon kívül), mely egészségügyi adat felvétele szükséges a 3.2. a) - d) pontok szerinti célból. 

3.  Az adatkezelés célja

3.1. az Érintett személyes adatai esetében:

·  név: 

-  az Érintett személyének regisztrációja,

-  számla kiállítása, 

-  ambuláns lap készítése, és a szakorvos általi az EESZT-be történő feltöltéshez; 

·  TAJ szám: 

-  ambuláns lap készítése,

-  recept, beutaló szakorvos általi kiállítása,

-  egészségügyi dokumentáció EESZT-be feltöltése a szakorvos által;

·  e-mail cím, telefonszám: 

-  kapcsolattartás az Érintettel a Szolgáltató és a szakorvos részéről,

-  telemedicina szolgáltatás lebonyolítása;

·  lakcím:

-  számla kiállítása,

-  ambuláns lap / recept /beutaló készítése és a szakorvos által EESZT-be történő feltöltése;

·  a számla címzettjének neve, számlázási címe (cég esetében: adószáma):

-  számla szabályszerű kiállítása, ha az Érintett nem saját nevére kéri a számlát kiállítani.

3.2. Érintett egészségügyi adatai esetében:

a)   Érintett egészségi állapotának szakszerű felmérése (helyes diagnózis felállítása),

b) az Érintett egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

c)  a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, 

d) az Érintett egészségi állapotának nyomon-követése,

e)  a Társaság hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése.

4. Adatkezelési műveletek:

az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsem-misítése.

5. Az adatkezelés jogalapja:

5.1. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéses kapcsolat létre-hozatala érdekében az Érintett önként - a konzultacio.mind.hu web-oldalontörténő regisztráció során - saját hozzájárulásával adja meg a személyes adatait, mely hozzá-járulást a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával (a Tájékoztató melletti „Elfogadom” ablakra kattintással) tud egyértelműen kifejezésre juttatni, s amely elfogadás csak a Tájékoztató megnyitását követően lehetséges. 

A szolgáltatást megelőzően az Érintett által a Társaság rendelkezésére bocsátott egészségügyi (kórelőzményi) adatokat a Társaság ugyan csak az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

5.1. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéses kapcsolat létre-hozatala érdekében az Érintett önként - a konzultacio.mind.hu web-oldalontörténő regisztráció során - saját hozzájárulásával adja meg a személyes adatait, mely hozzá-járulást a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával (a Tájékoztató melletti „Elfogadom” ablakra kattintással) tud egyértelműen kifejezésre juttatni, s amely elfogadás csak a Tájékoztató megnyitását követően lehetséges. 

A szolgáltatást megelőzően az Érintett által a Társaság rendelkezésére bocsátott egészségügyi (kórelőzményi) adatokat a Társaság ugyan csak az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

5.2. Azon személyes adatokat, melyeket az Érintett a szolgáltatáshoz kapcsolódó számla kiállításához ad meg a Társaság részére, a Társaság a számla kiállítását követően a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”.

5.3. A Társaság a szolgáltatás során keletkező /az Érintettre vonatkozó/ egészségügyi adatokat a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, az egészség-ügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek megfelelően.

A 3.2. pont szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elenged-hetetlenül szükséges.

 

6.  Adatok tárolásának helye, időtartama:

6.1. Az adatok tárolásának helye: a Társaság által a 1024 Budapest, Lövőház u. 39. sz. alatti Millenáris Irodaházak Irodaépületben működtetett MIND Brain - Gut Center (egészségügyi /neurológiai és gasztro-enterológiai/ rendelő).

6.2. Az adatok tárolásának ideje: az egészségügyi dokumentációt - az alábbi kivétellel, az 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek megfelelően - az adat-felvételtől számított 30 (harminc) évig, a zárójelentést 50 (ötven) évig őrzi meg a Társaság, majd azt követően megsemmisíti.  

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 (tíz) évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 (harminc) évig őrzi meg a Társaság, majd azt követően megsemmisíti.

6.3. A szolgáltatásról kiállított számlázási adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Társaság a székhelyén. 

7. Adatfeldolgozók:

7.1. A Társaság a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

(i) a telemedicina szolgáltatáshoz kapcsolódóan: a konzultacio.mind.hu web-oldalon választható, a Társaság által közreműködőként szerződtetett szakorvosok;

(ii) a szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai rendszer és weboldal működtetéséhez: ItSmart Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Wass Albert utca 2. 1. em. 9., cégjegyzék-száma: 13-09-133795);

(iii) a szolgáltatáshoz kapcsolódó számviteli, könyvelési feladatok ellátásához: New Wave Service Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. , cégjegyzékszáma: 01 09 206182);

8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?

8.1. A Társaság (mint adatkezelő) és a 7. pontban nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg az Érinett egészségügyi és személyazonosító adatait, s azokat kötelesek az orvosi titokként megtartani.

Orvosi titok (az 1997. évi XLVII. tv. rendelkezése szerint): „a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat”.

8.2. A 8.1. pont szerinti adatokat a Társaság, mint adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján, annak megfelelően, vagy jogszabályi adat-továbbítási kötelezettség esetén a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően jogosult harmadik fél részére továbbítani.

8.3. A 3.2. a) - d) pontok szerinti célból történő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az Érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos (vagy a háziorvos) döntése alapján a gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt az Érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett nyilatkozatában megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt az Érintettet tájékoztatni kell. 

A fentiek szerinti adattovábbítás esetén sem lehet – a 1997. évi XLVII. tv-ben rögzített esetek kivételével – az Érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függő, korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.

Az 1997. évi XLVII. tv 13. §-a szerinti esetekben az Érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi és személyazonosító adatot (fertőző betegség miatt, jogszabály szerinti szűrő- és alkalmassági vizsgálat elvégzéshez, heveny mérgezés esetén, jogszabály szerinti foglalkozási eredetű betegség esetén, magzat, kiskorú gyermek gyógykezelése érdekében, bűnmegelőzési, bűnüldözési célból, továbbá ha jogszabály szerinti eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte, nemzetbiztonsági célú ellenőrzés esetén). 

Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható.

Az Érintett életében, illetőleg halálát követően, az Érintett házastársa, egyenes-ágbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján –jogosult az 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek megfelelően megismerni az Érintettre vonatkozóan kezelt egészségügyi és személyazonosító adatokat. 

8.4. Az Érintett tudomására szolgál, hogy jogszabályok által meghatározott körben, az Érintettre vonatkozó egészségügyi adatok - a szolgáltatást nyújtó szakorvos által - feltöltésre kerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT).

9.  Érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségei az adatkezeléssel kapcsolatosan:

9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

·  tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

·  adatai helyesbítését;

·  adatai törlését /jogszabályi adat-kezelési kötelezettség hiányában/,

·   adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

9.2. Panasz előterjesztése:

ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a fent írtaknak megfelelően/:

MIND Klinika Kft.

1024 Budapest, Lövőház u. 39. I. em..
telefon: +36 1 600 50 90  
e-mail cím: info@mind.hu

9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése:

az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. 

Az illetékes hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefonszáma: +36 (1) 391-1400, 

e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlapjának címe:  http://naih.hu    

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése:

amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

MIND Klinika Kft.